ImageImageImageImage


Časté otázky ke studním ...

" Studna je vítaným zdrojem vody pro každý rodinný domek, chalupu či zahrádku. Jestliže víme, že se na našem pozemku skrývá zdroj vody vhodný pro zbudování studny, byla by škoda toho nevyužít ..."

Zde najdete odpovědi na otázky, které nám naši zákazníci nejčastěji pokládají:


Vyplatí se zbudovat vlastní zdroj vody?​

Image

 

 • návratnost investice do vlastní vrtané studny je při porovnání se současnými cenami vody cca 7-8 let.

 • pořizovací cena vrtané studny o běžné hloubce 30m včetně všech doplňků = cca. 110 - 130.000,- Kč

 • cenu vrtané studny zpravidla tvoří: vrt cca30 - 40m, zhlaví vrtu, vystrojení PVC (např. prům. 125mm), hydrogeologický posudek, projekt, kompletní vyřízení všech povolení, kolaudace - vše viz. ceník

 • výpočet: čtyřčlenná rodina spotřebuje cca 500l (0,5m3) vody denně x 30dní x 12měsíců x 94Kč/m3 =  16.920,-Kč za rok. Pořizovací cena vrtané studny 130.000,-Kč / 16.920,-Kč = návrtanost investice je 7 - 8 let.

 • cena vody stále roste, a tak se vlastní vrtaná studna jako zdroj vody určitě vyplatí. Vodu z vlastní vrtané studny je možno využít jako pitnou, užitkovou, nebo třeba také na zalévání zahrady.  Mezi studnami jsou nejrozšířenější tzv. vrtané a kopané studny. My zhotovujeme pouze vrtané studny.

 • kvalitu vody bohužel nelze garantovat. Voda se však dá dle míry znečištění (prokáže analýza) účinně filtrovat.


Hydrogeolog vs. proutkař?

Image

 • nejdůležitější na návrhu studny není jen vyhledat nejlepší místo, ale i zvolit vhodnou konstrukci vrtané studny a určit místo pro studnu v souladu s předpisy. Vybrat vhodnou technologii pro vrtání vrtu studny, aby se podzemní voda odebíraná novou studnou mohla plynule doplňovat z povodí a nechyběla jiným studním v okolí. 

 • hydrogeologie je vědní obor na vysoké škole, po jejímž absolvování získává hydrogeolog odborné osvědčení, které ho opravňuje navrhovat projekty a řešení, provádět čerpací zkoušky, vyhodnocovat hydrogeologický průzkum, zahrnující vyhledávání a posuzování zdrojů podzemní vody a navrhování studní. Hydrogeolog je odborníkem v oboru.

 • zkušenosti ukazují, že dobrých proutkařů je velmi málo. Pokud se amatérští proutkaři shodnou úplně přesně na jednom místě, nebývá to obvykle nejlepší místo z celého pozemku. Je to dáno fyzikálními vlastnostmi, kdy kompaktní skály vytváří  kolem sebe mnohem výraznější gravitační anomálie, než zvodnělá skalní puklina. Méně zkušení proutkaři je většinou neumí odlišit, takže považují omylem pevnou skálu za silný pramen a místo takové anomálie pak obvykle označí za vhodné pro zhotovení vrtané studny.


Je nejnižší nabídka ceny ta nejvýhodnější? 

Image

 

 • cena za zhotovení studny je důležitá pro každého investora. Orientovat se při výběru dodavatele pouze podle nejnižší ceny nabídky může ale znamenat ve finále i vyšší celkovou pořizovací cenu studny.

 • již při první návštěvě a navržení budoucího místa studny je třeba dávat pozor na to, aby proutkař neukázal vhodné místo pro vrtanou  studnu např. v těsné blízkosti zdroje znečištění (jímky, septik atd.), nebo hranici pozemku, el. vedení, vzdálenost od komunikace. Takové místo pro studnu pak nelze u úřadu obhájit.

 • často se zákazníci dozvědí, že do 30 metrů je vrt studny tzv. "průzkumný" a nemusí se tedy hlásit - není to ale pravda, neboť pokud je vrt řádně předem nahlášen jako průzkumný, může být i mnohem hlubší.  Při hlubším vrtu je však již nutné oprávnění pro vrtání hornickým způsobem, které ale některé firmy nevlastní a vystavují tak zákazníky možným problémům.

 • velkou pozornost při posuzování nabídek dodavatelských firem je třeba věnovat (pokud vůbec takové nabídky obsahují detailní rozpis položek) technologii vrtání (průměr vrtání) a následnému vystrojení PVC (síla stěny, spojení trubek, perforace).

 • zvolená technologie vrtání a výstroj PVC přímo ovlivňuje asi nejdůležitější faktor a tím je kvalita obsypu filtračním kačírkem. Bohužel velmi často se stává, že dodavatelská firma na použitých materiálech a filtračním kačírku šetří. Tímto svým jednáním ale vystavuje zákazníka tomu, že nebude moci dlouhodobě čerpat kvalitní a čistou vodu. Životnost takto zhotovené studny pak často nedosahuje očekávané doby a celková investice zákazníka je velmi znehodnocena. 

 • jsme si vědomi toho, že ceny našich vrtaných studní nejsou nejnižší. Důvodem jejich cenové výše je naše snaha udržet vysokou kvalitu zhotoveného vrtu studny, neboť je to dílo od kterého se očekává dlouhá životnost během mnoha let provozu. Kvalita naší práce a výběr kvalitních materiálů jsou pro nás závazné při zhotovování vrtané studny pro jakéhokoliv zákazníka.   

 • již při tvorbě nabídky se snažíme  férově zákazníka připravit na možné problémy, které mohou při vrtání studny dle zastižené geologie nastat. Vzniklé geologické situaci se musí přizpůsobit a vybrat odpovídající vhodná technologie pro vrtání studny.

 • je velmi častým jevem, že některé dodavatelské firmy zákazníka přesvědčí svojí nízkou počáteční cenovou nabídkou, ale následně při zjištění obtížné geologie pak navyšují cenu díla v průběhu prací, či dokonce opusti havarovaný nebo nefunkční vrt studny.

 • na základě našich zkušeností Vám zdvořile doporučujeme, aby cena nabídky pro Vás nebyla pouze jediným rozhodujícím faktorem, podle kterého si zvolíte svého dodavatele pro zhotovení vrtané studny.  Obvykle pak zdánlivě ušetřených několik tisíc korun může v konečném důsledku vést k nižší životnosti a nižší kvalitě vody ze zhotoveného vrtu studny.


Je možno na pozemku vrtat kdekoli, kde ukázal proutkař?

Image

 

 • není, protože umístění vrtané studny musí splňovat podmínky územního a  stavebního povolení. Na příslušném stavebním úřadě získáme informace o podmínkách potřebných pro povolení ke zřízení vlastní studny. Pozor! Ne všechny stavební úřady mají stejné požadavky a jejich vyřízení trvá různě dlouhou dobu.

 • Vrtaná studna se umísťuje v předepsaných vzdálenostech od zdrojů znečištění, např. od žumpy, septiků, potrubí vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky 5 m (málo propustné prostředí) až 12 m (propustné prostředí), od nádrže tekutých paliv pro vytápění 7 m (málo propustné prostředí) až 20 m (propustné prostředí), 12 m od veřejných pozemních komunikací, takže pro vlastní realizaci zbývá ve většině případů  mnohem méně místa než bylo původně zamýšleno, nebo na které ukázal proutkař.  Pokud tedy není možno vrtání studny realizovat na původním určeném místě z důvodu výše zmíněných omezení,  je třeba, aby hydrogeolog připravil vyjádření k žádosti o výjimku z vyhlášky.


Kopanou nebo vrtanou studnu?

Image

 • vrtaná studna jímá hlubší podzemní vodu, která není přímo závislá na atmosférických srážkách, takže během roku lze počítat s jejím poměrně stabilním množstvím. Obvykle je takto získávaná voda kvalitnější než v případě kopané studny. Může mít hloubku několik desítek metrů, většinou je ukončena 5-10m pod dostatečným přítokem vody.

 • vodu z vrtu po předepsaném rozboru vody a v případě pozitivních výsledků lze využít také  jako pitnou.

 • Samotné vrtání studny trvá zpravidla 1 až 2 dny, náklady na zhotovení  jsou tak podstatně  nižší než u studny kopané. 

 • kopané nebo též šachtové studny se jako zdroj pitné vody v našich podmínkách bohužel neosvědčují. Jímají totiž podzemní vodu v první zastižené úrovni. Tato úroveň je závislá na srážkách a snadno se do ní dostávají hlavně biologické nečistoty, např. z polí.  Navíc v kopané studni voda tzv. stojí, není "čerstvá".


Je třeba pro vrtání speciální povolení?

Image

 • ano je. Vrtané studny jsou ve většině případů hluboké do 30m, ale pokud hydrogeolog navrhne studnu hlubší, nebo se při provádění průzkumného vrtu zastihne vydatný přítok hlouběji než výše zmíněná hranice 30m, je potřeba speciální oprávnění od příslušného Báňského úřadu pro vrtání hornickým způsobem.

 • pokud se očekává, že hloubka vrtu přesáhne hranici 30m, má vrtařská firma povinnost požádat příslušný Báňský úřad o vyjádření.

 • při vrtech pro tepelná čerpadla, kdy se hranice 30m přesáhne prakticky vždy z důvodu potřebné hloubky pro zajištění účinnosti TČ (hloubka vrtu je cca 80 - 150m), oprávnění Báňského úřadu je nezbytné.

 • firmy, které nemají oprávnění pro vrtání hornickým způsobem, se snaží často přesvědčit zákazníka, že provedou např. 5 vrtů po 30m, čímž velmi výrazně ohrožují projektovanou a potřebnou účinnost vrtu.


Je tu na pozemku všude skála, je to problém pro vrtání?

Image

 • tak to rozhodně problém není, protože vrtání studní ve skále (soudržných horninách) je mnohem účinnější než vrtání studní v jílovito-písčitých (nesoudržných) horninách, které je potřeba speciální vrtací technikou tzv. přidržet proti sesouvání. Toto přidržení se zpravidla provádí rotační ocelovou pažnicí, která se po ukončení vrtných prací vyjme.

 • od nás tedy nečekejte tolik oblíbené: "narazili jsme na tvrdé, je potřeba si připlatit" ... studna, která je vyvrtaná celá ve skále je totiž zpravidla levnější než studna vrtaná v měkkém materiálu.


Vrtaná studna je vhodná jen pro domek a zahrádku?

Image

 • vrtaná studna není vhodná jen pro rodinné domky, chaty a zahrady, ale velmi dobře poslouží i různým podnikům, výrobnám, nebo například i jako zdroj pitné vody pro bytovku. Dostatečně vydatná studna může být používána i jako zásobárna vody pro koupaliště a přírodní koupací biotopy. Stanovení vydatnosti vrtané studny opět provede hydrogeolog po provedení čerpací zkoušky.


Budu mít asi "postříkaný a znečištěný" dům či chatu, že?

Image

​​

 • od nás nebudete. Při vrtání používáme odvod vývrtku tzv. preventrem, který umístíme co nejdále  od domku či chaty, při výplachu vrtu tedy nedochází k nekontrolovaným gejzírům vody.

 • preventr zpravidla umístíme do předem přistaveného kontejneru, kde se vývrtek z vrtu shromažďuje. Po ukončení vrtání studny tento vytěžený materiál z vrtu odvezeme na skládku.


"Čím větší průměr, tím více vody" a tedy větší vydatnost?

Image

 

 • není tomu tak.  PVC trubky s atestem pro pitnou vodu, kterými se vystrojují vrty slouží pouze jako přívodní medium vody, ne jako zásobárna. Zásoba vody je v kolektoru, tj. horninovém prostředí jímž voda proudí. Vydatnost studny závisí na geologických poměrech dané lokality a správně zvolené technologii vrtání, tzn.:

 • vrtání dostatečným průměrem

 • vystrojení silnostěnnými (nejméně 5,5mm) trubkami se šroubovanými spoji

 • vycentrování trubek tzv. centrátory, které zajistí rovnoměrné obsypání kačírku v celém mezikruží

 • obsyp mezikruží (celý prostor mezi vrtným průměrem a průměrem trubky) filtračním kačírkem, kde nestačí použít pouze několik lopat materiálu, ale obvykle jsou pro kvalitní obsyp použity stovky kg na jednu studnu.

 • dostatečný obsyp kačírkem je velmi důležitý pro zajištění dlouhé životnosti vrtané studny

 • důsledné provedení tzv. cementační zátky proti vniku povrchové vody a tím zamezení případné kontaminace vody

 • naše nejpoužívanější průměry PVC trubek jsou 125, 140, 160mm, kde průměry 125 a 140mm jsou bohatě dostačující pro rodinné domy, chaty a chalupy

 • trubky o průměru 160mm používáme pro vystrojení obecních a průmyslových vrtaných studní  a nebo pro zásobování koupališť.

 • pro běžné zásobování vodou tedy zbytečně nenavrhujeme vystrojení velkými průměry PVC trubek a nenavyšujeme tak náklady zákazníka.

 • nevrtáme hlouběji než je potřeba. Již v průběhu samotného vrtání studny je vidět kolik vody z vrtu teče a zákazník tak má vizuální kontrolu o průběhu vrtání studny.


Legalizace zhotoveného vrtu vrtané studny?

Image

 

 • rozhodně ano! Aby vrtaná studna byla legální, tak po dokončení vrtu provede hydrogeolog čerpací zkoušku, která zjistí, zda čerpání vody z naší vrtané studny skutečně neovlivňuje studny sousedů v okolí. Čerpací zkouška je součástí hydrogeologického posudku. V něm by neměl chybět popis krajiny, popis konkrétní lokality, údaje o vrtu a další informace, jako např. za jakých podmínek můžeme vodu čerpat, jaký druh čerpadla zvolit a další doporučení pro užívání vrtané studny. Tento posudek sepisuje hydrogeolog a je jedním z potřebných dokumentů při podání žádosti o povolení studny.

 • dalším důležitým dokumentem pro legalizaci studny je projekt. Technický nákres řezu vrtu studny, použité skruže a další technické podrobnosti. Projekt studny vypracuje projektant.

 • Oba dokumenty jsou nezbytnou přílohou žádosti o územní, stavební  a povolení k odběru vod. Občas jsou požadovány i další dokumenty, což se úřad od úřadu liší. Po podání žádosti k příslušnému úřadu dostaneme vyjádření - stanovisko úřadu. Pokud je kladné, můžeme od té chvíle začít legálně čerpat vodu ze své studny.

 • V případě, že má být studna i zdrojem pitné vody, necháme si zhotovit laboratorní rozbor vody.

 

voda


A jak bude vypadat vrtání mojí studny?

Na video kompletní realizace námi vrtané studny u rodinného domu se můžete podívat zde:


Máte další otázky k vrtaným studním?

 

 

Máte-li jakékoliv dotazy k vrtání studní, budeme rádi když nám zavoláte nebo pošlete Vaše dotazy e-mailem.

 


Napište nám!

Image

Kontakt

Robert Matas

603 414 093

zemniprace@trialstav.cz

TRIAL STAV s.r.o.
Podnikatelská 17
301 00 Plzeň
Česká republika
IČ:
DIČ

Výběr z měst a obcí, kde jsme vrtali studny:

Plzeňský kraj

 • Plzeň
 • Plzeň-Černice
 • Plzeň-Výsluní
 • Šťáhlavy
 • Šťáhlavice
 • Volduchy
 • Třemošná
 • Záluží
 • Horní Bříza
 • Plasy
 • Kralovice
 • Lomnička
 • Nečtiny
 • Rybnice
 • Kaznějov
 • Domažlice
 • Klatovy
 • Dolní Kochánov
 • Rokycany
 • Strašice
 • Mýto
 • Holoubkov
 • Stříbro
 • Hracholusky
 • Pňovany
 • Tachov
 • Železná Ruda
 • Rakolusky
 • Švihov
 • Lhovice
 • Plzeň-Lhota
 • Plzeň-Bory
 • Plzeň-Doubravka
 • Horšice
 • Přeštice
 • Dolce
 • Dolní Lukavice
 • Horní Lukavice
 • Příchovice
 • Blovice
 • Nepomuk
 • Neurazy
 • Bližanovy
 • Štěnovice
 • Ždírec
 • Letiny
 • Svárkov u Letin
 • Příkosice
 • Únětice
 • Skašov
 • Řenče
 • Netunice
 • Přešín
 • Hrad Velhartice
 • Galerie Klenová

Jihočeský kraj

 • České Budějovice
 • Písek
 • Strakonice
 • Vimperk
 • Prachatice
 • Český Krumlov

Středočeský kraj

 • Beroun
 • Příbram
 • Benešov
 • Rakovník
 • Kladno
 • Velká Dobrá

Karlovarský kraj

 • Karlovy Vary
 • Šemnice
 • Andělská Hora
 • Toužim
 • Cheb
 • Sokolov
 • Loket nad Ohří
 • Otovice
 • Dubina
 • Kyselka

Ústecký kraj

 • Chomutov
 • Most
 • Louny

Praha


Volná pracovní místa u nás:

Stavební dělník


Pro Vaší studnu můžete také ještě potřebovat:

 

Image

Image

 


I Vaše studna může být zdrojem tepla:

 

Image

 


Další služby pro Váš dům a stavbu:

 

Image

Image

Image

 


 

Image

Image

 


Image

(C) copyright 2013 - 2023  TRIAL STAV s.r.o. Všechna autorská práva vyhrazena. Stránky používají cookies. Prohlížením obsahu webu souhlasíte s jejich použitím.